Paskolos energinio efektyvumo projektams

Nacionalinė plėtros agentūra VIPA, skatindama energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuoja investicijas į įvairių energinio efektyvumo priemonių diegimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą energijai imliose įmonėse. Paskolas suteikia projektams atitinkantiems KŪB TIPS nustatytus reikalavimus bei priimtiną riziką.

Kam skirta paskola?Kas gali teikti paraiškas?Pagrindinės finansavimo sąlygosPagrindinės sąlygos projektams
investicijoms* į įvarius energijos vartojimą mažinančius įrenginiusviešasis ar privatus juridinis asmuo

ūkininkas


paskola iki 80 proc. investicijų vertės

paskolos terminas iki 10 metų

palūkanų norma nuo 4 proc. (nustatoma individualiai)
PVM nefinansuojamas

investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu

montuojama įranga turi būti nauja, niekur nenaudota bei eksploatuota (įranga turi turėti garantiją)

projektui įgyvendinti skirtas ilgalaikis materialus turtas turi būti apdraustas paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu

įgyvendinus projektą bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2) turės sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų

*Investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu kaip nurodyta Apraše.

 1. Užpildoma kliento pažinimo anketa fiziniams asmenims arba juridiniams asmenims. 
 2. Užpildoma paskolos paraiška.
 3. Paraiška teikiama pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu aei@vipa.lt, arba registruotu paštu, per kurjerį ar Klientui pačiam perduodant paraišką adresu: VIPA, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius.
 4. VIPA/TIPS vertinama rizika ir priimamas sprendimas dėl finansavimo.
 5. Pasirašoma paskolos sutartis.
 6. Pasirašomas hipotekos ar(ir) įkeitimo sutartis (jei reikia), ar(ir) turto draudimas.
 7. Išmokama paskola.
  Mokestis / PaslaugaĮkainis
  Metų palūkanosPalūkanų norma nustatoma individualiai
  Paskolos sutarties sudarymo mokestis0,4 proc. vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur (du šimtai eurų)
  Įsipareigojimo mokestis0,5 proc. dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo nepanaudotos (neišmokėtos) paskolos sumos
  Sutarties sąlygų keitimo mokestis0,1 proc. vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo paskolos sumos už kiekvieną sutarties pakeitimą, inicijuojamą kliento
  Daugiau informacijos apie paskolos sąlygas rasite Paskolų, skirtų energinio efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos projektams finansuoti, suteikimo tvarkos apraše.
  1. Projekto tikslasDiegiant įvairias energinio efektyvumo priemones sumažinti Pareiškėjo metinį pirminį energijos suvartojimą.
  2. Galimi PareiškėjaiViešasis ar privatus juridinis asmuo arba ūkininkas , kurio ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre, siekiantis įsidiegti energijos efektyvumo didinimo priemones.
  3. Reikalavimai įrangaiKlientas turi užtikrinti, kad visa montuojama įranga ar atnaujinamos įrangos dalys turi būti nauja, iki šiol niekur nenaudota bei eksploatuota ir turi turėti garantijas, kurias Klientas įsipareigoja pateikti TIPS pareikalavus bei atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus.
  4. Tinkamos finansuoti išlaidosIšlaidos nurodytos Aprašo 5.5 punkte.
  5. Netinkamos finansuoti išlaidos5.1. Išlaidos nurodytos Aprašo 5.6 punkte;
  5.2. PVM.
  6. Reikalavimai ProjektamsĮgyvendinus Projektą bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2) turės sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų.
  7. Papildomi reikalavimai Projekto įgyvendinimuiKlientas turi apdrausti Projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti Klientas. Draudžiamojo įvykio atveju Klientas turi atkurti prarastą turtą.
  8. Papildomai pateikiami dokumentaiBe Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti:
  8.1. trumpą Projekto aprašymą, kuriame būtų nurodytos planuojamos įdiegti energinio efektyvumo priemonės ir jų atsipirkimo laikotarpį pagrindžiantys skaičiavimai;
  8.2. energijos vartojimo audito ataskaitą (teikiama tik tuo atveju, jei Pareiškėjas turi ją pasirengęs ir planuoja diegti Energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas Energinio efektyvumo didinimo priemones);
  8.3. Projekto energetinius parametrus bei juos pagrindžiančias įrangos tiekėjo technines specifikacijas ar kitus dokumentus, jei nėra Energijos vartojimo audito ataskaitos;
  8.4. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus.
  9. Projekto užbaigimo dokumentaiUžbaigus Projektą Pareiškėjas privalo pateikti:
  9.1. galutinį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
  9.2. statybos užbaigimo aktą (jei taikoma).

Norėdami gauti daugiau informacijos ar nemokamą konsultaciją susisiekime +370 620 93343 ir el. paštu: info@energetinisefektyvumas.lt

LinkedIn
Scroll to Top