Paskola viešųjų pastatų modernizavimui

Nacionalinė plėtros įstaiga VIPA, skatindama energijos vartojimo efektyvumo didinimą, finansuoja investicijas į viešosios paskirties pastatų modernizavimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą atnaujintuose pastatuose. Paskolas suteikia projektams atitinkantiems KŪB TIPS nustatytus reikalavimus bei priimtiną riziką.

Kam skirta paskola?Kas gali teikti paraiškas?Pagrindinės finansavimo sąlygosPagrindinės sąlygos projektams
investicijoms* į viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą

privatus partneris laimėjęs savivaldybės administracijos konkursą

savivaldybių administracijos ir savivaldybių valdomos įmonės

paskola iki 80 proc. investicijų vertės

paskolos terminas iki 12 metų (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio)

palūkanų norma nuo 4 proc. (nustatoma individualiai)

PVM finansuojamas, jei teisės aktų nustatyta tvarka nėra galimybės įtraukti jo į PVM atskaitą

atnaujinamas pastatas turi priklausyti pareiškėjui nuosavybes teise arba gali būti pareiškėjo valdomas kitais teisėtais pagrindais

investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu

projektui įgyvendinti skirtas ilgalaikis materialus turtas turi būti apdraustas paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu

įgyvendinus projektą, skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos turi sumažėti ne mažiau kaip 30 proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki pastato atnaujinimo (modernizavimo), taip pat ir bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2) turi sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų

*Investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu kaip nurodyta Apraše.

 1. Užpildoma kliento pažinimo anketa fiziniams asmenims arba juridiniams asmenims. 
 2. Užpildoma paskolos paraiška.
 3. Paraiška teikiama pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu aei@vipa.lt, arba registruotu paštu, per kurjerį ar Klientui pačiam perduodant paraišką adresu: VIPA, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius.
 4. VIPA/TIPS vertinama rizika ir priimamas sprendimas dėl finansavimo.
 5. Pasirašoma paskolos sutartis.
 6. Pasirašomas hipotekos ar(ir) įkeitimo sutartis (jei reikia), ar(ir) turto draudimas.
 7. Išmokama paskola.
  Mokestis/ PaslaugaĮkainis
  Metų palūkanosPalūkanų norma nustatoma individualiai
  Paskolos sutarties sudarymo mokestis0,4 proc. vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo paskolos sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur (du šimtai eurų)
  Įsipareigojimo mokestis0,5 proc. dydžio mokestis, skaičiuojamas nuo nepanaudotos (neišmokėtos) paskolos sumos
  Sutarties sąlygų keitimo mokestis

  0,1 proc. vienkartinis mokestis, skaičiuojamas nuo paskolos sumos už kiekvieną sutarties pakeitimą, inicijuojamą kliento

  Daugiau informacijos apie paskolos sąlygas rasite Paskolų, skirtų energinio efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos projektams finansuoti, suteikimo tvarkos apraše.

  1. Projekto tikslasAtnaujinti viešosios paskirties pastatą siekiant sumažinti energijos suvartojimą atnaujintame pastate.
  2. Galimi PareiškėjaiFinansavimą pagal šią priemonę gali gauti:
  2.1. privatus partneris laimėjęs savivaldybės administracijos paskelbtą konkursą;
  2.2. savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės.
  3. Reikalavimai ProjektamsVisi finansuojami Projektai turi atitikti išvardytus reikalavimus:
  3.1. atnaujinamas pastatas Pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba Pareiškėjas juos turi valdyti kitais teisėtais pagrindais;
  3.2. įgyvendinus projektą skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos turi sumažėti ne mažiau kaip 30 proc. lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki pastato atnaujinimo (modernizavimo);
  3.3. įgyvendinus projektą bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2) turi sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų.
  4. Tinkamos finansuoti išlaidos4.1. Išlaidos nurodytos Aprašo 5.5 punkte;
  4.2. PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei Klientas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės įtraukti jo į PVM atskaitą.
  5. Papildomi reikalavimai Projekto įgyvendinimuiKlientas turi apdrausti Projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš Projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu. Draudimo sutarties naudos gavėjas turi būti Klientas. Draudžiamojo įvykio atveju Klientas turi atkurti prarastą turtą.
  6. Papildomai pateikiami dokumentaiBe Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų, Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti:
  6.1. energijos vartojimo auditą arba kitą dokumentą, kuriame būtų pagrindžiamos energijos sutaupymo skaičiavimo prielaidos bei investicijų poreikis;
  6.2. projektinis energinio naudingumo sertifikatas (jei neteikimas energijos vartojimo auditas);
  6.3. galiojantis planuojamo atnaujinti pastato energinio naudingumo sertifikatas. Sertifikato duomenys turi būti perskaičiuoti naudojantis ta pačia kompiuterinės programos versija kaip projektinio energinio naudingumo sertifikato, pateikto energijos vartojimo audito ataskaitoje. Perskaičiuoto sertifikato nebūtina registruoti Statybos produkcijos sertifikavimo centre;
  6.4. VĮ Registrų centro išduotas pagal centrinio duomenų banko duomenis parengtas Nekilnojamojo turto registro išrašas apie planuojamą atnaujinti pastatą, kuris turi būti ne senesnis kaip 6 mėnesiai iki Paraiškos pateikimo dienos;
  6.5. VĮ Centrinės projektų valdymo agentūros išvadą dėl partnerystės Projekto socialinės ir ekonominės naudos, kai Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu (jei išvada skelbiama viešai, kartu su paraiška jos pateikti nėra būtina);
  6.6. su savivaldybės administracija sudarytą partnerystės sutartį, kai Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu;
  6.7. finansinį veiklos modelį, kai Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu;
  6.8. savivaldybės tarybos sprendimo, dėl atnaujinamo pastato perdavimo valdymui privačiam partneriui, kopiją, kai Projektas įgyvendinamas valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu;
  6.9. Pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus;
  6.10. kitus Projekto įgyvendinimui reikšmingus dokumentus.
  7. Projekto užbaigimo dokumentaiĮgyvendinus Projektą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu Klientas privalo pateikti:
  7.1. statinio statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  7.2. galutinį atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, pateiktas sąskaitas faktūras, kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
  7.3. atnaujinto pastato energinio naudingumo sertifikatą, kuris perskaičiuotas ta pačia kompiuterinės programos versija, kaip ir projektinis sertifikatas teiktas paraiškos vertinimo metu.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar nemokamą konsultaciją susisiekime +370 620 93343 ir el. paštu: info@energetinisefektyvumas.lt

Scroll to Top