Paskelbtas Kvietimas teikti paraiškas privatiems juridiniams asmenims energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui pagal energijos audito ataskaitas PAgal priemonę pagal klimato kaitos programą

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.5.5. punktas) „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ (toliau – Priemonė).

Kvietimui skirta suma – 2 mln. Eur.

 Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. liepos 19 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12 val. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir energetikos sektoriui).

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

 Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

 1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
 2. Jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu).

 Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. Nurodytos Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 66 punkte;
 2. Įsigyta ir įdiegta įranga, nesusijusi su energijai imlios įrangos ar įrenginių modernizavimu ar keitimu (pvz., kontrolinių energijos apskaitos prietaisų diegimas, įmonės technologinių įrenginių plėtra), taip pat įranga, kai pareiškėjo vartojamas galutinės energijos kiekis, gaunamas tiesiogiai iš skirstymo ir (ar) perdavimo tinklų keičiama vietiniais energijos gamybos įrenginiais (pvz., saulės elektrinė, kogeneracinė elektrinė, šilumos gamybos įrenginys).

 Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

 1. Pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;
 2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2021 m. sausio 1 d.

 Kompensacinės išmokos dydis

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam Pareiškėjui yra 200 000 Eur.

Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus.

Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal šią formulę, kurioje:

metinis sutaupytos energijos kiekis (MWh) x įkainis (Eur/MWh) x priemonės gyvavimo trukmė (metais) x koeficientas;

 1. metinis sutaupytos energijos kiekis (MWh) – auditoriaus energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas sutaupytos energijos kiekis per metus, įdiegus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonę;
 2. 2priemonės gyvavimo trukmė (metais) – gyvavimo trukmė reglamentuota 2019 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisijos rekomendacijų VIII priede „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyva nustatytos pareigos taupyti energiją perkėlimo į nacionalinę teisę”;
 3. koeficientas – dydis, priklausantis nuo įdiegtų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių atsipirkimo trukmės, kurią auditorius nurodo energijos vartojimo audito ataskaitoje:

3.1. priemonių grupė 1. Priemonės, kurių atsiperkamumas iki 3 m. – parama Programos lėšomis neteikiama;

3.2. priemonių grupė 2. Priemonės, kurios atsiperka per  3 – 5 m., – 30 %;

3.3. priemonių grupė 3. Priemonės, kurių atsiperkamumas 5 – 10 m., – 50 %

3.4. priemonių grupė 4. Priemonės, kurių atsiperkamumas  virš 10 m., – 70 %.

Fiksuoti kompensacinių išmokų dydžiai, naudojami apskaičiuoti kompensacinės išmokos dydį pareiškėjui, nustatyti 2021 m. gegužės 31 d. Europos socialinio fondo agentūros „Sutaupytos energijos kainos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime“, yra šie:

 1. už sutaupytą elektros energiją – 57,22 Eur/MWh (su PVM);
 2. už sutaupytą šiluminę energiją – 21,47 Eur/MWh (su PVM);
 3. už sutaupytas gamtines dujas – 17,77 Eur/MWh (su PVM)“.

Daugiau informacijos: https://www.apva.lt/call/kvietimas-teikti-paraiskas-privatiems-juridiniams-asmenims-energijos-vartojimo-efektyvumo-priemoniu-igyvendinimui-pagal-energijos-audito-ataskaitas/

Norėdami gauti daugiau informacijos ar nemokamą konsultaciją susisiekime +370 620 93343 ir el. paštu: info@energetinisefektyvumas.lt

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top