Kvietimas gyvenamųjų namų modernizavimui

Nuo 2024 m. kovo 1 d. 8 val. iki balandžio 2 d. 17 val. individualių gyvenamųjų namų savininkai kviečiami teikti Projekto registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno ar dviejų butų) atnaujinimą (modernizavimą). Projektą įgyvendinti ir pateikti išlaidų kompensacijos prašymą reikės per 15 mėn. po kvietimo pabaigos, t. y. iki 2025 m. liepos 2 d.
Projekto registracijos formą užpildyti  galima tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/
Maksimali kompensacinė išmoka vienam Projektui – iki 14 500 eurų.
Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurų.
Parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (gautas B ar aukštesnės Energinio naudingumo klasės sertifikatas ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“) ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo).
Dėl kompensacinių išmokų gali kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).
Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir/ar kitus dokumentus. Kilus įtarimams, jog pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir/ar kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.
Kartu su Projekto registracijos forma pareiškėjas privalo pateikti:
1. Pastatų energinio naudingumo eksperto sertifikavimo pažymą (skaičiavimus) (toliau – pažyma), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, po modernizavimo bus pasiekta namo B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo). Pažymoje turi būti įrašytas pastatų energinio naudingumo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo numeris, pažyma patvirtinta parašu;
2. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukos su Tvarkos apraše nurodytomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.);
3. Informaciją apie esamą namo energinio naudingumo klasę. Pastato energinio naudingumo sertifikatas turi būti galiojantis ir užregistruotas VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūroje (toliau – SSVA) prieš pateikiant projektą registruoti formą;
4. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).
Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.
Prioritetiniai balai bus suteikiami pagal:
1. Turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas Projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę t. y., jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo:
C klasės – 2 balai;
D klasės – 4 balai;
E klasės – 6 balai;
F klasės – 8 balai;
G klasės – 10 balų.
2. Jeigu projektai surenka vienodai balų, tai prioritetai skiriami tiems kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kv. m. namo naudingo ploto iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

Atkreipiame dėmesį į šiuos STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus siekiant pastato B ar aukštesnės energetinės klasei gauti:

  • atnaujinus (modernizavus) namą, kurio išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos arba ES biudžeto lėšomis, būtinas namo sandarumo testas. Todėl, jeigu pateikėte paraišką kompensacinei išmokai gauti ir gavote patvirtinimą apie rezervuotą sumą, šį faktą turite nurodyti teikiant prašymą/užsakant paslaugą B energinei klasei gauti;
  • jei pastatas šildomas dujomis, būtina pasitarti su pastatų energinio naudingumo  ekspertu dėl papildomų alternatyvių šildymo priemonių įrengimo.

Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime ir laisvos formos sutikimo įgyvendinti projektą  galima rasti čia: https://apvis.apva.lt/duk
Daugiau informacijos apie projekto sąlygas ir reikalavimus rasite Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos apraše: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c97206b078ad11eab005936df725feed/asr

Norėdami gauti daugiau informacijos ar nemokamą konsultaciją susisiekime +370 671 59094 ir el. paštu: info@energetinisefektyvumas.lt

LinkedIn
Scroll to Top